EIK feladatai

A Nyugat-Magyarországi Egyetemen központi szervezeti egységként működik az Egyetemi Informatikai Központ (továbbiakban EIK).

 

Az Egyetemi Informatikai Központ adatai

(1) Elnevezése: Nyugat-magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ (NymE EIK)

(2) Elnevezésének nemzetközi kapcsolatokban használt idegen nyelvű változatai:

angol: CENTRE OF INFORMATICS UNIVERSITY OF WEST HUNGARY HUNGARY

német: ZENTRUM FÜR INFORMATIK DER WESTUNGARISCHEN UNIVERSITÄT UNGARN

A Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza az Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ez a melléklet meghatározza az Egyetemi Informatikai Központ feladatait.

 

Az Egyetemi Informatikai Központ fenntartása és felügyelete

(1) Az Egyetemi Informatikai Központ (EIK) a Nyugat-magyarországi Egyetem önálló funkcionális szervezeti egysége, keretgazdálkodási egység.

(2) Az EIK felügyeletét a tudományos és külügyi rektorhelyettes látja el.

(3) Az EIK működéséhez és a folyamatos fejlesztéshez szükséges működési feltételeket (elhelyezés, létszám, továbbképzés, üzemeltetés, anyagi és technikai fejlesztés) az Egyetem a központi költségvetéséből biztosítja.

 

Az Egyetemi Informatikai Központ feladatai

(1) Az EIK ellátja az informatikai infrastruktúrával, rendszerekkel, alkalmazásokkal, üzemeltetéssel, ezek fejlesztésével kapcsolatos feladatait.

(2) Szervezi, összehangolja és irányítja szakmai szempontból az intézményen belüli informatikai fejlesztéseket, beszerzéseket. Egyetemi szintű informatikát is érintő fejlesztések, pályázatok, beruházások, kivitelezés során a szervezeti egység vezetők kötelesek az EIK szakmai véleményét kikérni.

(3) Szervezi, üzemelteti és fejleszti az Egyetem egészére kiterjedő egységes – azonos technikai színvonalon működő - egyetemi hálózatot, informatikai infrastruktúrát, azaz az NYMENET- et.

Az NYMENET az Egyetem számítógépes hálózata. Az NYMENET több városra kiterjedő, egy egységet alkotó egyetemi informatikai hálózat. Az NYMENET-et az EIK üzemelteti és fejleszti. Az NYMENET részét képezik a következők (lásd: Informatikai Szabályzat):

(a) Passzív adatátviteli vonalak, optikai és hagyományos összeköttetések, hálózati aktív elemek.

(b) Minden hálózatra kötött számítógépes munkahely (PC, munkaállomás, terminál, hálózati nyomtató) és szerver függetlenül attól, hogy az mely egyetemi egység tulajdonában vagy használatában van.

(c) Szoftverek, operációs rendszerek, védelmi programok, kiszolgáló-szerver programok, hálózati felügyeleti programok.

(4) Biztosítja az Egyetem oktatói, kutatói, más foglalkoztatottjai és hallgatói számára az elektronikusan tárolt információk, programok mind szélesebb körű elérését, és az Egyetemen létrehozott központosított, egységes adatbázisok, programrendszerek és az Egyetem honlapján tárolt információk használatát.

(5) Kidolgozza az NYMENET fejlesztési tervét. Biztosítja - pályázatok útján, és más módon - az összehangolt fejlesztést.

(6) Kidolgozza az Egyetem Informatikai Stratégiáját.

(7) Üzemelteti az Egyetem központi feladatokat (vezetési, gazdasági, személyzeti, tanulmányi, oktatói, stb.) ellátó programjait, adatbázisrendszereket.

(8) Rendszergazda feladatkört lát el a karokon, illetve az Egyetem központi szervezeti egységeinél.

(9) Ellátja a jogszabályokból, irányelvekből és állásfoglalásokból reá háruló feladatokat, valamint gondoskodik a központi feladatok, fejlesztési célkitűzések megismertetéséről, összehangolásáról, megvalósításukat támogatja.

 

Az Egyetemi Informatikai Központ szervezeti felépítése

(1) Egyetemi Informatikai Központ munkáját osztály, csoport szervezeti egységekben látja el. Az osztály nem önálló szervezeti egység, vezetését koordinátor látja le. A csoport nem önálló szervezeti egység, élén csoportvezető áll. A koordinátor és a csoportvezető szakmai irányítói jogkörrel rendelkezik.

(2) Alkalmazási Rendszerek Osztálya vezetési, gazdasági, üzemeltetési, tanulmányi, oktatási rendszerek központi üzemeltetését látja el.

(a) Gazdasági Csoport az egyetem gazdasági, ügyviteli, személyzeti, egyéb vezetési feladataihoz kapcsolódó informatikai rendszereket üzemeltet, ezek hátterét biztosítja.

(b) Tanulmányi Csoport az egyetem tanulmányi rendszerét ellátó informatikai rendszereket üzemelteti. Informatikai háttérrel biztosítja az adatok és statisztikák szolgáltatását az Egyetem vezetése részére.

(c) Tartalomszolgáltatási Csoport biztosítja a szükséges eLearning és podcast rendszereket, ezáltal központilag kiszolgálja az Egyetem oktatóit, hallgatóit, érdeklődőket digitális oktatási, szakmai anyagokkal.

(3) Hálózati Rendszerek Osztálya az NYMENET infrastruktúrájának hálózattal kapcsolatos fejlesztéseit és a hálózatos megoldásokkal kapcsolatos informatikai rendszerek központi üzemeltetetését látja el. Feladata továbbá az NYMENET hálózatra épülő telekommunikációs szolgáltatások biztosítása.

(4) Rendszerüzemeltetési Osztály biztosítja az NYMENET szervereinek, munkaállomásainak és a hozzá kapcsolódó perifériák működését.Ide értendő a szerverterem fejlesztése, üzemeltetése, felügyelete.

Feladata az aktuális és tárolt adatok, szoftverek védelme, a NYMENET eszközparkjának vagyonvédelme és tűzvédelme.

Az EIK informatikai beruházásait tervezi, kivitelezi, pályázatokhoz adatokat, terveket szolgáltat.

Felügyeli, szervezi, ellenőrzi a karokat, szervezeti egységeket kiszolgáló Informatikai Csoportok munkáját.

Informatikai csoport látja el a karon jelentkező rendszermérnöki feladatokat. Ide értendők az EIK által üzemeltetett szoftverek használatának segítése a felhasználók irányában.

Az Informatikai Csoport dolgozói az EIK munkatársai, munkáltatójuk az EIK. A csoportvezető felelős az NYMENET kart érintő infrastruktúráért, annak működéséért, a kart kiszolgáló rendszergazdák munkájáért.

Városonként egy Informatikai Csoport áll rendelkezésre, elnevezéseik:

(a) Informatikai Csoport - AK, az Apáczai Csere János Karon.

(b) InformatikaiCsoport-MÉK, a Mezőgazdaság-ésÉlelmiszertudományiKaron.

(c) Informatikai Csoport - SEK, a Savaria Egyetemi Központnál.

(d) InformatikaiCsoport-SOP, a Soproni Karoknál.

Az Informatikai Csoport munkatársai az EIK igazgatójának felkérésére részt vesznek minden olyan feladatban, amelyek az egyetemi informatikai infrastruktúrával, azaz az NYMENET-tel, annak fejlesztésével összefüggésbe hozhatók. Ellátnak olyan feladatokat is, amelyek a Kar speciális helyzetéből adódnak.

- pályázatok, fejlesztési, stratégiai tervek kialakításában, beruházások felügyeletében.

- gazdasági, tanulmányi, tartalomszolgáltatási feladatok kidolgozásában, annak kari alkalmazását segítik.

- hálózati, levelezési, telekommunikációs rendszerek fejlesztésében, kari igények kiszolgálásában.

 

Az Egyetemi Informatikai Központ vezetése

(1) Az EIK élén az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint kinevezett igazgató áll.

(2) Az EIK vezetője tanácskozási joggal tagja a Szenátusnak.

(3) Az igazgató a jogszabályokban, az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a jelen Ügyrendben meghatározottak szerint vezeti az EIK-et, és felelősséggel tartozik annak egész működéséért.

(4) Az EIK igazgatója a tudományos és külügyi rektorhelyettessel egyeztetve ellátja informatikai kérdésekben az Egyetem képviseletét.

(5) Az igazgató az EIK munkáltatói jogkörű vezetője.

(6) Az igazgató feladatai

(a) hatáskörén belül biztosítja az EIK működéséhez szükséges feltételeket,

(b) kidolgozza és végrehajtja az EIK éves munkatervét és távlati fejlesztési tervét,

(c) gondoskodik az EIK költségvetési előirányzatainak rendeltetésszerű felhasználásáról, a gazdálkodás rendjéről, valamint a rábízott állami vagyon megóvásáról és az állomány védelméről,

(d) előmozdítja és támogatja az EIK dolgozóinak szakmai képzését, továbbképzését,

(e) gondoskodik a munka-, a baleset- és egészségvédelemre, továbbá a tűzrendészetre vonatkozó szabályok, rendelkezések megtartásáról,

(f) informatikai ügyekben tanácsadási és képviseleti feladatokat lát el,

(g) Széleskörű hazai, illetve külföldi kapcsolatok kiépítésével, tapasztalatszerzéssel elősegíti az Egyetem informatikai infrastruktúrájának nemzetközi szinten tartását, az Egyetem hazai és nemzetközi elismertségét.

 

Az Egyetemi Informatikai Központ működési feltételei

A korszerűen szervezett munka végzéséhez szükséges legfontosabb működési feltételek a következők:

(1) Az EIK üzemeltetését, folyamatos fejlesztését biztosító költségvetési előirányzat,

(2) Az informatikai infrastruktúra elhelyezéséhez, megőrzéséhez és használhatóságának biztosításához megfelelő helyiségek és felszerelések,

(3) Elegendő számú és megfelelő szakképzettségű személyzet, ill. elhelyezésükhöz megfelelő munkaszobák, munkaeszközök,

(4) Korszerű szerszámok, számítógépek, számítógépes programok, hálózati eszközök,

(5) Az informatikusok folyamatos szakmai képzése.

Elérhetőség

EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT
“B” ÉPÜLET (Földszint jobbra, folyosó vége)
Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: (00 36) 99/518-770
e-mail: eik@uni-sopron.hu

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
“GT” ÉPÜLETE (Földszint, jobbra)
Sopron Bajcsy-Zs. u. 9.
Tel:(00 36) 99/518-293
e-mail: szolgaltato@uni-sopron.hu

Informatikai Szolgáltató Központ nyitvatartása

hétfő-csütörtök: 900 - 1430

péntek, szombat, vasárnap: zárva