Dolgozóknak

Dolgozókat érintő fontosabb tudnivalók az Informatikai Szabályzat alapján

2. § Információszolgáltatás

(2) Az információs rendszert aktuális, közérdekű és színvonalas információkkal kell feltölteni. Az információk közreadása nem sérthet jogszabályt vagy belső szabályzatot. A szolgáltatás hatékony igénybevételének alapfeltétele, hogy minden felhasználó ismerje a rendszer használatát. Az Egyetem elvárja minden felhasználótól, hogy a szolgáltatások, és eszközök használatát elsajátítsa.

(4) Az Egyetem szervezeti egységeinek jogában áll az információkat csak elektronikus formában szolgáltatni azok számára, akik az informatikai rendszerhez hozzáférnek. Az egyetemi információs rendszeren a jogosultak számára szolgáltatni kell minden olyan információt, amelyre igény van és azt jogszabály vagy egyetemi belső szabályzat nem tiltja. A közölt információ személyiségi, szerzői jogokat és a vonatkozó jogszabályokat valamint általános etikai normákat nem sérthet.

A szolgáltatott információ mellett meg kell jelölni:

a) a közreadó nevét;

b) az információ érvényességét (érvénybelépés időpontjával, lejárat idejével);

c) ha szükséges a dokumentum típusát (pl.: tervezet, javaslat, vélemény, hivatalos irat).

(8) Az összes egyetemi információ, adatbázis, kifejlesztett szoftverek az NyME vagyonának részét képezik.

3. § Elektronikus levelezés (e-mail)

(1) Az Egyetem minden polgára jogosult az elektronikus levelezés használatára. A különböző egyetemi funkciókat betöltő személyek (pl.: rektor, dékánok, gazdasági vezetők, stb.) a funkcióhoz kapcsolódó e-mail címet is kapnak.

(2) Az e-mail címeket a Kari Informatikai Központok adják ki. A Kari Informatikai Központok elvégzik a címek nyilvántartását, karbantartását. Lehetővé teszik ezen címek elérhetőségét az egyetemi honlapon. Az Egyetem központi Szervezeti Egységeinek a nyilvántartását az EIK végzi.

 

4. § Honlap alapú World Wide Web (www)

(1) A NyME központi web és adatbázis szerverét az EIK üzemelteti a Kari Informatikai Központokkal együttműködve, annak folyamatos fejlesztéséről, karbantartásáról gondoskodik. Az üzemeltetés személyi és tárgyi feltételeit a NyME biztosítja.

(4) Az egyetemi honlap tartalmával kapcsolatos elvárásokat az Egyetemi Tanács a karokkal, illetve a Szervezeti Egységgel együttműködve meghatározza.

(5) Az Egyetem rektora kötelezi a Szervezeti Egység vezetőit a rendszeres adatszolgáltatásra, ami az alapja egy jól használható honlap létrehozásának.

(6) Az EIK és a Kari Informatikai Központok mindegyike kijelöl legalább egy-egy informatikust, akik részt vesznek az egyetemi honlap fejlesztésében, üzemeltetésében, illetve a honlap használatával kapcsolatos tanácsadásban.

(7) Minden, az Egyetemmel kapcsolatos információt az Egyetem honlapján kell elhelyezni. Az Egyetem honlapját úgy kell megtervezni, hogy minden egyes itt tárolt információ korszerű adatbázisban kerüljön elhelyezésre, az adatok összessége több szempont szerint lekérdezhetők legyenek.

(8) A honlap szervezeti egységgel kapcsolatos tartalmát a Szervezeti Egység vezetője által írásban megbízott személy szerkeszti, tartja karban. A Szervezeti Egység vezetője (illetve az általa írásban megbízott személy) felel az egyetemi honlapon tárolt ? a szervezeti egységet érintő - információkért, az ott tárolt adatbázisok tartalmáért. Amennyiben egyes információk érvényüket vesztették, köteles az információkért felelős személy azokat (néhány napon belül) az összes hivatkozással és segédállománnyal együtt törölni.

6. § Hálózati erőforrások használata

(1) Minden egyetemi polgár önálló azonosítót kaphat a hálózati erőforrások használatához a megfelelő igénylő lap kitöltésével. A kitöltött igénylő lap feldolgozása 3 munkanapon belül megtörténik. Az azonosító igénylésével a felhasználó kötelezi magát, hogy az elvárható alkalmazói szinten megismerje, és önállóan alkalmazza a szolgáltatások igénybevételének módjait.

(4) Minden e-mail címmel, azaz azonosítóval rendelkező felhasználó:

f) leveleket küldhet, fogadhat;

g) a szerveren az azonosító név alatti tárterületen dolgozhat;

h) honlapját az alapértelmezett ?public_html? alkönyvtárban elhelyezheti;

i) használhatja a szerveren futó szoftvereket;

j) azonosítója az egyetemi közalkalmazotti jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony időtartama alatt érvényes.

(5) A felhasználónak a hálózat biztonsága és a saját adatainak védelme érdekében a többfelhasználós rendszereken használt erőforrásait (fájljait, leveleit, adatbázisait) védeni kell az illetéktelen felhasználóktól.

h) A hálózati jelszavakat úgy célszerű megválasztani, hogy azokat ne lehessen kitalálni (a jelszó nem lehet nyelvhelyesen leírt, értelmes szó vagy nem kötődhet a felhasználó személyéhez);

i) A jelszavakat nem szabad mások tudomására hozni;

j) A jelszavakat ajánlatos legalább háromhavonta cserélni;

k) A hálózatba beléptetett terminált, munkaállomást nem szabad kilépés nélkül elhagyni;

l) A felhasználónak tilos más felhasználók erőforrásait illetéktelenül használni;

m) Tilos a hálózati erőforrásokat védő technikai korlátozások feltörése, más felhasználók jelszavainak megszerzése;

n) Tilos a rendszer, és más felhasználók adatait, fájljait ? engedély nélkül - másolni, törölni vagy módosítani.

(6) Tilos az informatikai infrastruktúra etikátlan használata, azaz

d) más felhasználókat a munkában üzenetekkel, levelekkel vagy más módon zavarni;

e) más adatait, például leveleit megnézni, elolvasni;

f) az informatikai infrastruktúra erőforrásainak nagymértékű terhelése (nagy méretű fájl vagy egyéb adathalmaz hálózaton való átjuttatását, letöltését lehetőleg munkaidőn kívül kell elvégezni).

9. § Egyetemi gerinchálózat

(3) A hálózat bővítésekor, fejlesztésekor felmerülő munkákat az EIK a Kari Informatikai Központokkal együttműködve végezteti szakértő céggel. A Kari Informatikai Központok munkatársainak nem feladata a hálózatépítés (falfúrás, kábelcsatornázás, kábelezés, villanyszerelés, egyéb szerelési munkák elvégzése).

(4) A NyME hálózatának aktív eszközeit az EIK, illetve a Kari Informatikai Központok tartják karban. Az aktív eszközökhöz hozzányúlni, azokat feszültségmentesíteni, újraindítani, vagy hálózati csatlakozásokat megbontani csak a Kari Informatikai Központok által megbízott személyek jogosultak.

(5) Tilos az egyetemi gerinchálózatra történő közvetlen rácsatlakozás.

10. § Szervezeti egységek helyi hálózata

(1) A helyi hálózat kialakításának, fejlesztésének tervét az írásos felkérést követően a Kari Informatikai Központok elkészítik a Szervezeti Egységek számára. Nem a Kari Informatikai Központ által készített helyi hálózati tervet, egyéb fejlesztést a Kari Informatikai Központtal engedélyeztetni kell. A helyi hálózatnak az egyetemi hálózathoz történő csatalakoztatását a Kari Informatikai Központ munkatársai, vagy az általuk ezzel a feladattal megbízott személyek végezhetik.

(3) Tilos a kábelezést a fali csatlakozónál megbontani, és közvetlenül a kábelre gépet csatlakoztatni. A fali csatlakozó és a számítógép között lengőkábelt kell használni.

(4) A hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges címek felett a Kari Informatikai Központ rendelkezik. Tilos önkényesen címeket megadni, vagy megváltoztatni. Szükség esetén a Kari Informatikai Központ jogosult a már kiadott címek visszavonására vagy megváltoztatására.

(5) A hálózat használatához szükséges szoftverek beállítását, telepítését kérésre a Kari Informatikai Központ végzi a Szervezeti Egységek számára. Az installálás során a Kari Informatikai Központ munkatársa bemutatja a használathoz szükséges programok működését. A továbbiakban a felhasználó önállóan dolgozik az adott szoftverekkel.

(6) Az egyetemi hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében tilos az egyetemi gerinchálózatra, a szervezet helyi hálózatára bármilyen hálózati eszközt rákötni az EIK, illetve a Kari Informatikai Központ írásos engedélye nélkül. Amennyiben a Szervezeti Egység engedélyt kapott a hálózati eszköz elhelyezésére, minden a hálózaton keresztül a Szervezeti Egység által működtetett szolgáltatást csak az EIK, illetve a Kari Informatikai Központok engedélyével folytathat.

11. § Rendszeradminisztráció

(1) A számítógépet (hardver és szoftver szempontból) az azzal megbízott személy ? a rendszergazda ? felügyeli. A számítógép felügyeletét a Kari Informatikai Központ rendszergazdája kötelezően ellátja. A Szervezeti Egység vezetője azonban írásos felkérés alapján más személyt is megbízhat ezen feladat ellátásával. A Szervezeti Egység vezetője ebben az esetben köteles írásban értesíteni az illetékes Kari Informatikai Központot. A Kari Informatikai Központ IP címet biztosít az új rendszergazdának.

(3) A számítógép üzemeltetése során felmerülő beszerzések lebonyolításakor a rendszergazda szakmai segítséget nyújt. A szükséges beszerzéseket a Szervezeti Egység végzi.

(4) A Kari Informatikai Központ köteles ? azon számítógépeknél, ahol rendszergazda feladatkört lát el - a Szervezeti Egységeknek az alapvető szoftveres és hardveres problémáknál segíteni.

(5) A Szervezeti Egység - ahol a Kari Informatikai Központ rendszergazda feladatkört lát el - köteles a számítástechnikai beszerzések előtt a Kari Informatikai Központ szakmai véleményét kikérni.

(6) A Kari Informatikai Központ dolgozói nem láthatnak el rendszergazda feladatkört

(a) nem közbeszerzéssel vásárolt számítógépeknél, perifériáknál

(b) magántulajdonban lévő gépeknél

(c) olyan számítógépeknél (többnyire 5 évesnél régebbi) amelyeknél az egyetemi hálózat biztonsága, annak korszerű szinten tartása (vírusvédelem, hálózati csatlakozás, szoftverhasználat) már nem biztosítható, biztonsági programfrissítések nem állnak rendelkezésre, illetve hardver okokból nem telepíthetők.

(7) Amennyiben a rendszergazdai feladat távfelügyelettel nem látható el ? a hatékony munkavégzés, illetve a szükséges eszközök, szerszámok miatt ? a javítandó gép újra telepítésére, tesztelésére a Kari Informatikai Központ helyiségében kerül sor. A szállításról, és elvitelről a Szervezeti Egység gondoskodik.

(8) A Kari Informatikai Központ rendszergazdája köteles minden egyes rendszergazda feladatkörrel kapcsolatos hibabejelentést, elvégzett munkát számítógépen (Helpdesk) nyilvántartani. Ezen nyilvántartást legalább 3 éven keresztül köteles megtartani.

12. § Felhasználók kötelességei

(3) A számítógép felhasználásával kapcsolatos fontos események, hibák naplózása, jelentése minden felhasználónak kötelessége. Meghibásodás esetén a rendszergazdát azonnal értesíteni kell.

Elérhetőség

EGYETEMI INFORMATIKAI OSZTÁLY
“B” ÉPÜLET (Földszint jobbra, folyosó vége)
Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: (00 36) 99/518-770
e-mail: eik@uni-sopron.hu

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
“GT” ÉPÜLETE (Földszint, jobbra)
Sopron Bajcsy-Zs. u. 9.
Tel:(00 36) 99/518-293
e-mail: szolgaltato@uni-sopron.hu

Informatikai Szolgáltató Központ nyitvatartása

hétfő-csütörtök: 900 - 1430

péntek, szombat, vasárnap: zárva